รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2563

*  รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัด

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร