จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดยมีนายวีรศักดิ์ บุญเชิญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และ ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น พร้อมด้วยนายพรชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งในการจัดทำโครงการได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรถ่ายทอดความรู้จากสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร นายชาญณรงค์ ศศิธร นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาคุณภาพดินที่มีความเหมาะสมในการทำเกษตร และแนวทางการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม และวิทยากรถ่ายทอดความรู้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร นางสุภาพ ศรีจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลในแม่น้ำ ลำคลอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร