โครงการแก้ไขปัญหาขยะทางการเกษตรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาขยะทางการเกษตรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดของเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างถูกวิธี เช่น กะลามะพร้าว เปลือกมะพร้าว กิ่งไม้แห้งชนิดต่างๆ โดยการนำไปก่อให้เกิดประโยชน์ และรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.นิตยา นักระนาด มิลน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย น.ส. รัชตวรรณ เกตุวัง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และ น.ส. สุภาพันธ์ สังข์คร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้การเพิ่มมูลค่าขยะอินทรีย์ และฝึกปฏิบัติการทำปุ๋ยอินทรีย์แบบกองบนดินและกลับกอง

โดยในภาคบรรยายถ่ายทอดความรู้นั้น เกษตรกรที่ส่งออกน้ำมะพร้าวแปรรูปมีความสนใจในการจัดการขยะจากการผลิตน้ำมะพร้าวส่งออก ซึ่งวิทยากรได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มมูลค่าเศษเปลือกและกะลามะพร้าวที่ทิ้งกองไว้มากมายในโรงงาน รวมไปถึงการแก้ปัญหาด้วงและหนูที่ปีนขึ้นไปกินจั่นมะพร้าว ด้วงมะพร้าวมีคนจับไปตกปลาช่อน ขายตัวละ 5 บาท ด้วงมะพร้าว กินได้ เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี-ถ้าปราศจากการปนเปื้อนของสารเคมี การจะเปลี่ยนจากใช้สารเคมีมาเป็นวิถีเกษตรอินทรีย์คงต้องใช้เวลาและความตั้งใจจริง ความตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่ใช้ รวมทั้งการส่งเสริม ให้ความรู้จากภาครัฐอย่างจริงจัง