โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ “โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม” ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวข้อดังนี้

  • หัวข้อ “การพัฒนาปรับปรุงบำรุงดิน การตรวจวัดคุณภาพดินและการใช้ พด.” โดยวิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร
  • หัวข้อ “การปรับปรุงดินและการเพาะชำต้นกล้าชนิดต่างๆ” โดยวิทยากรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
  • หัวข้อ “การทำเชื้อราและวิธีการใช้สารชีวภัณฑ์” โดยวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
  • หัวข้อ “การปลูกมะนาว” โดยวิทยากรจากสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร