ร่วมกับ วว.จัดทำโครงการลดต้นทุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการลดต้นทุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ปิ่นวาสี สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ดร.บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการลดต้นทุนในการประกอบอาชีพแก่เกษตรกร และการฝึกปฏิบัติการใช้เตาชีวมวลเพื่อแปรรูปน้ำตาลมะพร้าว