ร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาน้ำจืด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาน้ำจืด (ปลานิล) ของสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรประจำอำเภอเมืองสมุทรสาคร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่ ปลาหยอง ปลาสวรรค์ กะหรี่พัฟไส้ปลา และน้ำพริกปลานิลสูตรสมุนไพร โดยวิทยากรจากสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาราคาปลานิลตกต่ำ ซึ่งเป็นความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในพื้นที่ตำบลชัยมงคลและตำบลบ้านเกาะ สืบเนื่องจากกิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ซึ่งเกษตรกรต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการแปรรูปปลานิลเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยมีนายพรชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว