จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่ตำบลท่าทราย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตร ของตำบลท่าทราย เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับระดับตำบลเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ ศาลาประชมคม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยากรในการรวบรวมข้อมูลด้านการเกษตร ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมพบว่า พื้นที่ตำบลท่าทรายมีการเพาะปลูกมะขามเทศเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการปลูกมะพร้าว ฝรั่ง มะม่วง พุทรา ลำไย มีการเลี้ยงปลานิลและกุ้งขาว โดยปัญหาสำคัญในพื้นที่คือปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งประสบปัญหาน้ำเน่าในคลองปากบ่อใหญ่ ส่งกลิ่นเหม็น และมีวัชพืชหนาแน่น ไม่สามารถใช้ทำการเกษตรได้ ทั้งนี้ เกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าทรายต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว