โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Smart Farm

Smart Farm (None Degree)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยมี นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ คณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่งดำเนินการให้วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาความรู้เกษตรกร ในเครือข่ายสภาเกษตรกร ร่วมผลักดันและหารือสามฝ่าย  ในเบื้องต้น มหาลัยเกษตรศาสตร์ – สภาเกษตรกรแห่งชาติ จะลงนามความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farm ในแต่ละระดับ โดยเริ่มจากชุดวิชา non degree เพื่อ ReSkill, UpSkill สู่การเป็น Smart Farm

 

 

 

ที่มา : ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์-ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ