เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครโดย นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ดังกล่าว