ร่วมบูรณาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการโครงการประชุม เสวนา/อภิปรายภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สช) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ นิคมสหกรณ์โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร จัดโดยนิคมสหกรณ์โคกขาม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร