กรมการข้าว-GIZ เตรียมเปิดตัว “ทำนาเพิ่มผลผลิต ลดโลกร้อน”บนพื้นที่กว่า 5.6 ล้านไร่

กรมการข้าวร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย เตรียมเปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 6 จังหวัด  อย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561ในพื้นที่เป้าหมายการเพาะปลูกนาปรัง 2,846,376 ไร่ นาปี 2,846,376 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตสูงสุดถึง 3,984,926 ตันต่อปี

            สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA)  ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากกองทุน NAMA Facility ซึ่งเป็นกองทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศเยอรมัน อังกฤษ เดนมาร์ก และสหภาพยุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศกำลังพัฒนา และเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นสามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ในจำนวนเงินทุนทั้งหมด 14.9 ล้านยูโร แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ งบประมาณสนับสนุนด้านวิชาการในการขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 6.8 ล้านยูโรและงบประมาณสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน จำนวน 8.4 ล้านยูโร โดยโครงการดังดำเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561-2566

กิจกรรมหลักของโครงการนี้ เพื่อ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ ซึ่งการปรับระดับพื้นดินในแปลงให้เรียบระนาบทั้งแปลงสูง – ต่ำ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการน้ำ ที่จะนำน้ำเข้า – ออกจากแปลงนาและส่งผลถึงการควบคุมวัชพืช ผลผลิตสม่ำเสมอ และเพิ่มคุณภาพของเมล็ดพืช พร้อมส่งเสริมการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง (AWD) ที่จะสนับสนุนการบริหารการจัดการน้ำ และการจัดการฟางและตอซัง เพิ่มแร่ธาตุในดิน และนำไปเพิ่มมูลค่า อีกทั้งจะช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองและหมอกควันที่วิกฤตอยู่ในทุกวันนี้

           ขณะเดียวกันมีการจัดการปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดตุ้นทุนการใช้ปริมาณปุ๋ยที่มากเกินจำเป็น และช่วยรักษาแร่ธาตุในดิน ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีรายได้ที่มากขึ้น และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทำนาตามมาตรฐานข้าวยั่งยืน หรือมาตรฐาน GAP++ ที่มีมิติด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงานเข้ามาเสริม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดและห่วงโซ่คุณค่า

การดำเนินโครงการฯนั้นได้วางเป้าการดำเนินงานคือจะทำงานร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน 1 แสนครัวเรือน ในเขตพื้นที่ชลประทาน 6 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท อ่างทอง ปทุมธานี สิงห์บุรี อยุธยา และสุพรรณบุรี และลุ่มน้ำใกล้เคียง ในพื้นที่เพาะปลูกนาปรัง 2,846,376 ไร่ และนาปี 2,846,376 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตสูงสุดจำนวน 3,984,926 ตันต่อปี โดยจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์จำนวน 454,200 คน (รวมทั้งสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรและผู้ให้บริการเทคโนโลยี) เบื้องต้น โครงการฯ คาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำนาทั้งสิ้น 1.73 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดระยะเวลาโครงการ 5 ปี

โครงการฯนี้คาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับ คือชาวนาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนได้,ชาวนาสามารถลดต้นทุนผลิต (ค่าปุ๋ย ค่าสูบน้ำ),ชาวนาสามารถเพิ่มผลผลิตต่อไร่ เพิ่มรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,ผลประโยชน์แก่ส่วนร่วม คือ สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ลดภาวะโลกร้อน) และสามารถประหยัดทรัพยากรน้ำ

ดังนั้นทางกรมการข้าวและ GIZ  จะมีการเปิดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA)อย่างเป็นทาง ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น.ณ ห้องโถงชั้น 1 ห้อง 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการแถลงข่าว

 

ที่มา : เกษตรทำกิน