ลงพื้นที่ชี้แจงเชิญชวน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกร

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงเชิญชวน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสัมมาชีพบ้านย่า ขึ้นทะเบียนองค์กรเกษตรกรกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีคุณดวงจันทร์ กลัดกลีบ เป็นประธานกลุ่ม