“ราชกิจจานุเบกษา” ออกประกาศ “นิรโทษครอบครองกัญชา” มีผลบังคับใช้ 27 ก.พ. นี้


ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขนิรโทษครอบครองกัญชา
ใครมีให้แจ้งขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ (27 ก.พ.62)

วันนี้ (27 ก.พ.62) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกฎหมายลำดับรองจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 จำนวน 3 ฉบับ เกี่ยวกับการนิรโทษครอบครองกัญชาใน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

ฉบับที่ 1 คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชาตกเป็นของกระทรวงสาธารณสุข หรือให้ทำลายกัญชาที่ได้รับมอบจากบุคคล ซึ่งไม่ต้องรับโทษ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 (อ่านรายละเอียด)

ฉบับที่ 2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา สำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เพื่อรักษาโรคเฉพาะตัว ก่อน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ใช้บังคับให้ไม่ต้องรับโทษ (อ่านรายละเอียดสำหรับนิรโทษผู้ป่วย)

ฉบับที่ 3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา สำหรับผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5 และบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้ป่วยตามมาตรา 22 (2) ก่อน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562 ใช้บังคับให้ไม่ต้องรับโทษ กล่าวคือ บุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งทั้ง 3 ฉบับให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (อ่านรายละเอียดนิรโทษสำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้ป่วย)

ประกาศทั้ง 3 ฉบับ
ให้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
คือตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามสายด่วน อย.1556