จัดทำโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QR Code

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับนิคมสหกรณ์โคกขาม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QR Code ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยให้มี QR Code การฝึกปฏิบัติจัดทำ QR Code และขายสินค้าในตลาดออนไลน์ แก่กลุ่ม/องค์กรเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร และเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าปลอดภัยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพให้กับผู้บริโภค ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร