เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2561 สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด