ข่าวประชาสัมพันธ์

2019
10 ตุลาคม 2019
ให้เช่าที่ดินราชพัสดุ ทำเกษตร-อยู่อาศัย ปีละ 200-300 บาท มุ่งเปลี่ยนผู้บุกรุกเป็นผู้เช่า กรมธนารักษ์ เตรียมเปิดโครงการ ธนารักษ์ประชารัฐ ให้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อทำการเกษตร 200 บาทต่อปี และที่ดินอยู่อาศัยค่าเช่า 300 บาทต...
9 ตุลาคม 2019
อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ปลูกกัญชา ภาคเหนือจังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง วัน 8 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงานสภาเกษ...
7 ตุลาคม 2019
นารายณ์ทรงสุบรรณ มีความหมายเดียวกันกับ พระวิษณุทรงครุฑ เนื่องจาก นารายณะ (ไทยเรียก นารายณ์) เป็นพระนามหนึ่งของพระวิษณุ ส่วนสุบรรณ ก็เป็นชื่อเรียก ครุฑ หรือ พญาครุฑ พาหนะของพระวิษณุ ส่วนที่เติมสร้อยว่า รัชกาลที่ 9 เพื่อสื...
7 ตุลาคม 2019
สภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดงาน “โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยเมื่อวันท...
30 กันยายน 2019
ไทยคู่ฟ้า เปิด 3 ขั้นตอน 4 ระดับ รับมือปัญหาฝุ่น การจัดการกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 เป็นเรื่องที่ภาครัฐกำหนดแผนเตรียมการปฏิบัติไว้ 3 ขั้นตอน ตั้งแต่ “ขั้นเตรียมการ” สร้างความเข้าใจทุกหน่วยงาน ให้มีแนวทางดำเนิ...
26 กันยายน 2019
          นายเดชา บรรลือเดช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมง สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานกรรมการศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติ กล่าวถึงการเลี้ยงกุ้งแบบอิงธรรมชาติที่คิดค้นและจดสิทธิบัตรเป็นนวัตกรรมการเลี้ยงกุ้ง ว่า...
26 กันยายน 2019
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าติดตามสถานการณ์น้ำ ณ ห้องบัญชาการ...
23 กันยายน 2019
[su_youtube url="https://youtu.be/XXpX5Q2-PC0"] ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ...
18 กันยายน 2019
สภาเกษตรกรแห่งชาติบันทึกความร่วมมือกับสำนักงานคดียาเสพติด เพื่อ “การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร และพืชเสพติดเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” เมื่อวันที่ 1...
17 กันยายน 2019
"โครงการอบรมเพิ่มทักษะความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน" [su_youtube_advanced url="https://youtu.be/PrWXpji13mA" width="640" height="480"]      ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เล...
5 กันยายน 2019
สำนักงาน ป.ป.ส. ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ไขข้อสงสัย แก้ไขปัญหา ให้กับประชาชน โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ...
4 กันยายน 2019
โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
26 สิงหาคม 2019
ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านข้าวและชาวนา ครั้งที่ 2/2562 ณ ฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา ต.แม่สุก...
2 สิงหาคม 2019
  เมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วย นายภาสันต์ นุพาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะสมาคมผู้ประกอบการพืชผักและผลไม้ไทย ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลู...
1 สิงหาคม 2019
  สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสภาและวิชาการและพนักงานสำนักกิจการสภาและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมหา...
11 กรกฎาคม 2019
[su_youtube_advanced url="https://youtu.be/UesOANp1kMg"]             นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการพืชไร่ ครั้งที่ 2/2562 มีเรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาเ...
11 กรกฎาคม 2019
[su_youtube_advanced url="https://youtu.be/ddKZnTbdous"]             เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะบุคคล และเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นซึ่งผ่านการคัดเลือกภายใต้โครงการ...
25 มิถุนายน 2019
ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดย นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิ...
22 มิถุนายน 2019
สภาเกษตรกรฯลงนามบันทึกร่วมกับดีป้า หวังส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลภาคการเกษตร เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ...
21 มิถุนายน 2019
สภาเกษตรกรร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดเสวนา “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 5” ณ จังหวัดศรีสะเกษ    ระหว่างวันที่ 17-19 มิ.ย.62 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลง...
17 มิถุนายน 2019
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ได้เข้าพบ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือถึงแนวทางการกำจัดด้วงเจาะเมล็ดมะม่วง (mango seed weevil) เนื่องจากหน่วยงานตรวจสอบสินค้าของสาธารณ...
10 มิถุนายน 2019
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมหารือร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งตัวแทนจากโรงพยาบาลทั้ง 4 ภูมิภาค จนนำไปสู่การลงนามบันทึก...
6 มิถุนายน 2019
วันนี้ 7 มิถุนายน 2562  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณะทำงานพร้อมด้วย คณะกรรมการอาหารและยา สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร และเจ้าพนักงานจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพังโคน เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าของสถานที่ปลูกกัญชาท...
5 มิถุนายน 2019
เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 4 มิ.ย. 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์...
4 มิถุนายน 2019
บอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ อนุมัติงบ 80 ล้านบาท ให้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ และกระทรวงมหาดไทย จัดเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเพื่อทำหน้าที่เป็นบอร์ดกองทุนฟื้นฟูฯ พร้อมเชิญชวนเกษตรกรสมาชิก 5.5 ล้านคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรในวันอา...
2 มิถุนายน 2019
“กฤษฎา” ชี้ต้องรื้อโครงสร้างภาคเกษตรใหม่ ให้มีแผนการผลิตต้องสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ระบุหมดยุคแล้วที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ด้วยการออกมาตรการพยุงราคาสินค้าที่สูงกว่าท้องตลาด เพราะใช้งบประมาณมหาศาล ย...
1 มิถุนายน 2019
สภาเกษตรกรฯ กรมการแพทย์แผนไทยฯ อย.ร่วมหารือแนวทางขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2562 สภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าว...
1 มิถุนายน 2019
กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย (อบรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2562) (คลิกดูรายละเอียด) ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยคนไหนที่สามารถปรุง ห...
15 พฤษภาคม 2019
กรมการข้าวร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย เตรียมเปิดตัวโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 6 จังหวัด  อย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนในวันศุ...
13 พฤษภาคม 2019
สภาเกษตรฯเร่ง สธ.ต้องสร้างมาตรฐานน้ำมันกัญชาทุกสูตร อย่าใช้แค่ดุลยพินิจของจนท. เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 พฤษภาคม ที่อาคาร 6 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำเครื...
13 พฤษภาคม 2019
สำนักกิจการสภาและวิชาการ สภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดโครงการอบรม “การพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารสำหรับพนักงานที่ปรับระดับตำแหน่งเป็นระดับอำนวยการสูงและระดับอำนวยการต้น” ณ จังหวัดสมุทรสงคราม    เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 สำนักกิจกา...
25 เมษายน 2019
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเร่งโชว์ผลงาน ไตรมาส 3 หนุนสุดตัว เตรียมส่งเสริม SME แปรรูปกัญชา ตั้งคณะทำงานศึกษาการแปรรูปกัญชา เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอีและอุตสาหกรรมยา คาดชัดเจน 1-2 เดือนนี้ นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่งเสร...
25 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 62  ครม. เห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้ และไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. วงเงิน 1,232 ล้านบาท โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2...
22 เมษายน 2019
  รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒   • วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาต...
10 เมษายน 2019
ยังคงเป็นกระแสที่มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้สิทธิปลูกกัญชา เพื่อใช้ในการแพทย์ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ซึ่งระบุให้ “กัญชา” และ “กระท่อม” สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อรักษาโรค...
4 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นายอภิศักดิ์ อังคสิทธิ์ รองประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวในการเปิดงานโครงการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ณ โรงแรมพี.ซี.พาเลซ จังหวัดสกลนคร ว่า “กัญชา” เป็นพืชสมุนไ...
3 เมษายน 2019
"ประพัฒน์"เร่งขับเคลื่อนงาน"กัญชา"ก่อนหมดเวลาขึ้นทะเบียน ช่วยเกษตรกร ยกระดับสู่การแพทย์ ไม่หลอกปลูกสร้างความร่ำรวย 31 มีนาคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ(สกช.) ได...
1 เมษายน 2019
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกร ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ตลอดเดือนเมษาย...
1 เมษายน 2019
  นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติ(สกช.)จัดโครงการขับเคลื่อน “การพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” โดยกระจายทั่วประเทศ เริ่มเวทีแรกที่จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ...
27 มีนาคม 2019
สรุปข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาคร (อย่างไม่เป็นทางการ) จังหวัดสมุทรสาคร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 422,983 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 323,781 คน คิดเป็น 76.50 % บัตรดี 301,428 บัตร คิดเป็น 93.10 % บัตรเส...
26 มีนาคม 2019
“พรรคใดจะสามารถตั้งรัฐบาลได้” คำถามนี้ดูแล้วเหมือนจะตอบง่าย แต่พอจะตอบจริงก็ดูยาก หลายคนยังดูไม่ออกกับ"อนาคตของประเทศไทย"  แล้ว "อนาคตทิศทางสินค้าเกษตรไทย" จะเป็นอย่างไรในเมื่อว่าที่รัฐบาลใหม่ ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (...
26 มีนาคม 2019
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ให้แจ้งเหตุเพื่อรักษาสิทธิ ภายใน 31 มี.ค.นี้ 📌 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์ แจ้งว่ากรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.เนื่...
20 มีนาคม 2019
ด้วยรูปแบบชีวิตทันสมัยของคนรุ่นใหม่ อะไรๆ ก็เร่งรีบสะดวกรวดเร็วไปเสียหมด ไม่เว้นแม้แต่การรับประทานอาหารคนส่วนใหญ่ก็ยังนิยมบริโภคเป็น “อาหารจานด่วน” ที่สะดวกเหมาะสมกับชั่วโมงเร่งรีบ ทำให้อาหารเวฟ เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้ตรง...
13 มีนาคม 2019
          นายคงฤทธิ์ บัวบุญ ประธานคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายเกษตรพันธสัญญา สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ตามที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23...
12 มีนาคม 2019
สถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือ ประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย (Agri Plus Award 2019) ...
11 มีนาคม 2019
วันนี้ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง...
11 มีนาคม 2019
ผู้จัดการสุดสัปดาห์- การขับเคลื่อน “เครือข่ายเกษตรกร” ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ที่มีโต้โผอย่าง “ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์” ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นับเป็นเรื่องท้าทายด้วยกฎกติกาที่ซับซ้อน และยิ่งน่าจับตาเมื่อ “สภ...
8 มีนาคม 2019
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ประเทศไทยได้รับรางวัลรองชนะเลิศรางวัล STOP IUU FISHING AWARD ครั้งที่ 3 ที่กรมประมงได้ส่งเข้าประกวดกับองค์กร International MCS Network. รางวัล STOP IUU FISHING AWARD เป็นรางวัลที่ มอบให้กับ...
8 มีนาคม 2019
"วันสตรีสากล" ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี (อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ) เป็นวันที่กรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ลุกฮือขึ้นเดินขบวนประท้วงการเอาเปรียบกดขี่ขูดรีด ทารุณ จากนายจ้าง ที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าช...
5 มีนาคม 2019
มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร สหกรณ์ และวิสาหกิจชุมชน เพาะปลูกกัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อการศึกษาวิจัย ฝึกอบรม และการบำบัดรักษาทางการแพทย์ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อ...