ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ….สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร