ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดออนไลน์แก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี (ผู้ประสานงานภาคกลาง) และมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนินและคณะ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการตลาด (ตลาดออนไลน์) แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้นำผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาด้วยเพื่อถ่ายภาพและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรผ่านเว็บไซต์อุ๊ยคำช้อปปิ้ง (Ouikum.com) ด้วยสมาร์ทโฟน ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรอย่างมาก และเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรอีกช่องทางหนึ่ง