โครงสร้างสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร

Values’

“รักองค์กร อาทรเพื่อนร่วมงาน ประสานดีเลิศ เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร”
ค่านิยมสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ