จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครป้องกันภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครป้องกันภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร มีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 โดยนายสราวุฒิ พรมแสง เป็นวิทยากรบรรยายและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2563