จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลหนองสองห้อง

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ตำบลหนองสองห้อง ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ วัดหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และนายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นวิทยากรในกระบวนการการรวมรวมข้อมูล จากการจัดกิจกรรมพบปัญหาที่สำคัญที่กระทบกับอาชีพเกษตรกรรรม คือ ปัญหาผักตบชวา ปัญหาดินเสื่อมโทรม และปัญหาราคาสินค้าเกษตร