ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมแก้ว แก่กลุ่มเกษตรกรหนองสองห้อง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับ เกษตรกร / กลุ่ม / องค์กรเกษตรกร เป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ณ วัดหนองสองห้อง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร