สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ
ปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่