จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำองค์กรภาคเกษตรขององค์กรเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงบริหารจัดการองค์กรไปสู่ความเข้มแข็งและมั่นคง โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการจัดทำโครงการฯ ซึ่งในการจัดทำโครงการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายภาสันต์ นุภาสันต์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ, นายวิทยา ประจันตะเสน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ และ นายทศพล เจริญสุขใส สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกร และข้อเสนอแนะ โดย นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด