ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2563

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุุม ซึ่งในการประชุมได้พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อนุมัติการจัดทำโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565