สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติจัดประชุมเรื่องการจัดสวัสดิการพนักงาน ครั้งที่ 3

  
  

 

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายภาสันต์ นุพาสันต์ รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศ จัดประชุม เรื่อง การจัดสวัสดิการพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครั้งที่ 3​ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ในการประชุมแจ้งเรื่องการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร , ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก , ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก , จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ , ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น อาทิเช่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กรชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ , ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน และดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อประโยชน์ของสมาชิก โดย นางญาดา ผดุงโภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พื้นที่ 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อให้คำแนะนำ