+DEPA พัฒนาอุตสาหกรรม&นวัตกรรมดิจิทัลภาคการเกษตร

สภาเกษตรกรฯลงนามบันทึกร่วมกับดีป้า หวังส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลภาคการเกษตร