เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางณริภา ระย้าแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และ นายอภัยชนม์ กนกสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และสภาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง 6 จังหวัด ในกรอบการพิจารณาหัวข้อการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2565 ของสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

ในส่วนของจังหวัดสมุทรสาครนั้นได้เสนอเรื่องการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการแปรสภาพกะลามะพร้าวและส่วนต่างๆ ของมะพร้าว รวมไปถึงการแปรรูปเนื้อมะพร้าวให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น