สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมได้มีการพิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การจัดทำโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564