จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 63 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ในการประชุมได้มีพิธีมอบโล่รางวัลให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัดฯ ให้การสนับสนุนในการจัดทำแผนธุรกิจรายสินค้าเกษตรและกลุ่มเกษตรกรอุตสาหกรรม จำนวน 12 กลุ่ม โดยมี นายสมบุญ ฟุ้งสาคร รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร คนที่สอง เป็นผู้มอบโล่รางวัล ดังนี้

 1. สหกรณ์การเกษตรประสานกสิกิจ จำกัด
 2. สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด
 3. วิสาหกิจชุมชนบ้านสหกรณ์
 4. วิสาหกิจชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหนองพะอง
 5. กลุ่มเกษตรกรหลักสองพัฒนาเกษตรพอเพียง
 6. กลุ่มน้ำพริกปลาสลิดบ้านคลองแพ้ว หมู่ 1
 7. วิสาหกิจชุมชนผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิด
 8. กลุ่มสัมมาชีพบ้านย่า
 9. กลุ่มผ้ามัดย้อมจากธรรมชาติบ้านโคกขาม
 10. กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลท่าทราย
 11. กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลหนองสองห้อง
 12. วิสาหกิจชุมชนบ้านโคกขาม หมู่ 2