ประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัติการจัดทำโครงการต่างๆของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ดังนี้

  1. โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม
  2. โครงการแก้ไขปัญหาขยะทางการเกษตรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
  3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมง