จัดการประชุมพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด ปี64

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดการประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวรวุฒิ บุญเพ็ญ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับจังหวัด พ.ศ.2564-2569 เพื่อเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม และพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564