จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2563

20 กรกฎาคม 2563สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2563 โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานที่ประชุมฯ ในการประชุมได้มีการพิจารณาอนุมัติ การจัดทำโครงการลดต้นทุนการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย