ประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2564

22 กุมภาพันธ์ 2564 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายศักดา เนติพัฒน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2564-2569