สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครจัดการประชุมสภาฯจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

   
   

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร โดย นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมได้พิจารณา แนวทางการแก้ไขด้านการเกษตรที่รวบรวมจากการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล ที่สำคัญ ดังนี้

  • ปัญหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  • ปัญหาผักตบชวา
  • ปัญหาดินเสื่อมโทรมและปัญหาราคาสินค้าเกษตร

นอกจากนี้ที่ประชุมได้ อนุมัติโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมของกลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลหนองสองห้อง และโครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ของ มกอช. รายสินค้า รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการประบวนการผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เป้าหมายอำเภอละ 45 คน