จัดประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดยนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ในการประชุมได้มีการพิจารณา ดังนี้

  • แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องขยะทางการเกษตร
  • แนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงด้านการตลาด
  • แนวทางขับเคลื่อนการจัดทำข้อเสนอเชินโยบายปัญหาการเช่าที่ดินเพื่อการเกษตร

อนุมัติจัดทำโครงการ