ขั้นตอนปฏิบัติในการใช้สิทธิ์ “เลือกตั้งล่วงหน้า” วันที่ 17 มีนาคม 2562

ใช้สิทธิ์ลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง
** วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 **

ณ บริเวณเลือกตั้งกลาง
ที่ท่านได้เลือกไว้จากการลงทะเบียน

ขั้นตอนปฏิบัติในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

  1. ตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัคร ส.ส. ในเขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านของท่าน โดยตรวจสอบผ่านเอกสารที่ติดไว้หน้าหน่วยงาน หรือตรวจสอบจาก แอพลิเคชั่น smart vote
  2. ตรวจสอบรายชื่อของท่าน ณ หน่วยเลือกตั้ง และ ** ตรวจสอบข้อมูลการใช้สิทธิได้ที่นี่ **
  3. เตรียมหลักฐานแสดงตัวตน ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการ หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนชัดเจน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ พาสปอร์ต ฯลฯ
  4. ลงชื่อ พร้อมรับบัตรและซองจดหมาย
  5. เข้าคูหา กาหมายเลขที่ท่านเลือก พับบัตรลงคะแนนใส่ซองและปิดเรียบร้อย
  6. นำซองจดหมายที่ปิดแล้วหย่อนลงหีบด้วยตัวท่านเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักประชาสัมพันธ์ กกต., กองปราบปราม