ข่าวกิจกรรม

2019
15 สิงหาคม 2019
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาขยะทางการเกษตรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ สหกรณ์การเกษตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดของเหลือทิ้งทางการเกษตรอย...
13 สิงหาคม 2019
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริก...
10 สิงหาคม 2019
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำวัตถุดิบให้มีคุณภาพเพื่อการแปรรูปและส่งเสริมการตลาด ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาแล...
2 สิงหาคม 2019
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ดร.วรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ...
31 กรกฎาคม 2019
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมบูรณาการกับสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ณ ห้องป...
30 กรกฎาคม 2019
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ "โครงการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม" ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหัวข้อดั...
29 กรกฎาคม 2019
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายพรชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม...
28 กรกฎาคม 2019
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีเปิดการดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพ...
5 กรกฎาคม 2019
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด้านข้าว โดยมีนาย วิเชียร เจียรธรรม เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร        
28 มิถุนายน 2019
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "บอนไซมะพร้าว" ในโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็...
14 มิถุนายน 2019
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุม เดอะสเตชั่น ตำบลบางกระเจ้า อำเภอ...
11 มิถุนายน 2019
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมั...
8 มิถุนายน 2019
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรร...
4 มิถุนายน 2019
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายทศพล เจริญสุขใส นายพรชัย แสงสว่างและนายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระ...
4 มิถุนายน 2019
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำควา...
24 พฤษภาคม 2019
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประช...
24 พฤษภาคม 2019
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์...
22 พฤษภาคม 2019
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด...
21 พฤษภาคม 2019
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น (ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ) ณ กลุ่มสัมมาชีพบ้านย่า ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุปร...
15 พฤษภาคม 2019
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ของก...
13 พฤษภาคม 2019
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาน้ำจืด (ปลานิล) ของสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปร...
10 พฤษภาคม 2019
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางประภาพร สายจำปา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชา...
10 พฤษภาคม 2019
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วม...
10 พฤษภาคม 2019
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากร...
29 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี (ผู้ประสานงานภาคกลาง) และมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนินและคณะ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเ...
24 เมษายน 2019
วันที่ 24 เมษายน 2562 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (...
22 เมษายน 2019
  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจัง...
9 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นายพรชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร...
8 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวนาตยา มอญใต้ นั...
6 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุ...
2 เมษายน 2019
วันที่ 1 เมษายน 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ณ เรือนสำราญ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ...
26 มีนาคม 2019
วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายพรชัย แสงสว่าง, นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจั...