ข่าวกิจกรรม

2019
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินงานสภาเกษตรกรจ...
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้น...
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้น...
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้น...
สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับอิสราเอลเปิดงาน “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” ณ ม.เกษตรฯ บางเขน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เ...
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ใน จ.สมุทรสาคร นำโดย สนง.ประมง จ.สมุทรสาครร่วมบูรณาการกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทร...
      วันที่ 21 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR) จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการเพาะเห็ดฟางและเห็ดเศรษฐ...
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผลกระทบจากพายุปาบึกต่อการทำนาเกลือ (แปลงใหญ่) และประมงชายฝั่งในหมู่ที่ 7, 8, แ...
นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่พบเกษตรกรเพื่อประชาสัมพันธ์เชิ...
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2” ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ...
2018
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายวิเชียร เจียระธรรม รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังห...
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร สำนัก...
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาจังหวัดฯ ในนามของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีทางศาสนา ร่วมทำบุญสำนักงานฯ และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสง...
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วม...
เมื่อวันที่ 12ธันวาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จั...
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประสานกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ...
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงานวันดินโลก World Soil Day 2018 ร่วมคิด ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ ณ สถาน...
นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาก...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ...
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรร...
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่ตำบลชัยมงคล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และการพัฒ...
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล...
นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทส...
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม...