ข่าวกิจกรรม

2019
9 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นายพรชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร...
8 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวนาตยา มอญใต้ นั...
6 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุ...
2 เมษายน 2019
วันที่ 1 เมษายน 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ณ เรือนสำราญ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ...
26 มีนาคม 2019
วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายพรชัย แสงสว่าง, นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจั...
18 มีนาคม 2019
   วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผล การส่งมอบเครื่อง...
15 มีนาคม 2019
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายทศพล เจริญสุขใส, นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...
15 มีนาคม 2019
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับนิคมสหกรณ์โคกขาม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QR Code ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนา...
5 มีนาคม 2019
    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาว พรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการรับฟังปัญหา...
5 มีนาคม 2019
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการ...
5 มีนาคม 2019
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงเชิญชวน กลุ่มผ้ามั...
1 มีนาคม 2019
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงเชิญชวน กลุ่ม...
1 มีนาคม 2019
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการโครงการประชุม เสวนา/อภิปรายภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรร...
1 มีนาคม 2019
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและกล่าวสดุดี พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิ...
22 กุมภาพันธ์ 2019
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิก...
13 กุมภาพันธ์ 2019
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร โดยม...
11 กุมภาพันธ์ 2019
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำป...
11 กุมภาพันธ์ 2019
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำป...
11 กุมภาพันธ์ 2019
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในสถาบันเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ประจำป...
1 กุมภาพันธ์ 2019
สภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับอิสราเอลเปิดงาน “Israeli Agriculture Roadshow 2019: Implementing Farming 4.0” ณ ม.เกษตรฯ บางเขน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดงาน “Israeli Agri...
29 มกราคม 2019
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ใน จ.สมุทรสาคร นำโดย สนง.ประมง จ.สมุทรสาครร่วมบูรณาการกับ สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครและเยาวลักษณ์ฟาร...
22 มกราคม 2019
      วันที่ 21 มกราคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (TISTR) จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการเพาะเห็ดฟางและเห็ดเศรษฐกิจแบบครบวงจร” ภายใต...
18 มกราคม 2019
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบหมายให้ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลผลกระทบจากพายุปาบึกต่อการทำนาเกลือ (แปลงใหญ่) และประมงชายฝั่งในหมู่ที่ 7, 8, และหมู่ 9 ของตำบลบ้าน...
14 มกราคม 2019
นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่พบเกษตรกรเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เกษตรกรและกลุ...
10 มกราคม 2019
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดการสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในยุคการค้าเสรี ครั้งที่ 2” ร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ โรงแรมแคนทารี อ.ศรี...
2018
26 ธันวาคม 2018
วันที่ 26 ธันวาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร นำโดย นายวิเชียร เจียระธรรม รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงาน สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมอวย...
17 ธันวาคม 2018
เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสม...
14 ธันวาคม 2018
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาจังหวัดฯ ในนามของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีทางศาสนา ร่วมทำบุญสำนักงานฯ และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ประจำปี พุทธศักราช...
14 ธันวาคม 2018
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนิน...
14 ธันวาคม 2018
เมื่อวันที่ 12ธันวาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร เรื่อ...
14 ธันวาคม 2018
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประสานกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ขอ...
14 ธันวาคม 2018
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงานวันดินโลก World Soil Day 2018 ร่วมคิด ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ ณ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาค...