ข่าวกิจกรรม

2018
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภาจังหวัดฯ ในนามของสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีทางศาสนา ร่วมทำบุญสำนักงานฯ และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสง...
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วม...
เมื่อวันที่ 12ธันวาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จั...
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ประสานกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ...
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงานวันดินโลก World Soil Day 2018 ร่วมคิด ร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ ณ สถาน...
นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาก...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ...
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรร...
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น. สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะด้านการเกษตรพื้นที่ตำบลชัยมงคล ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และการพัฒ...
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล...
นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทส...
วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรม...
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 นายวรพงษ์ ชอบชื่น, นายทศพล เจริญสุขใส และนายพรชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งห...
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับส...
วันที่ 13 กันยายน 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมคณะทำงานด้านกิจการสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร มีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเ...
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นายวรพงษ์ ชอบชื่น และนายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานส...
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภ...
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแพ้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ้ว บริษัท ฤตธนารียูส จำกัด และกลุ่ม RCC รักบ้านแพ...
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมคณะทำงานด้านการประมง ปศุสัตว์ นาเกลือ และคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ที่่ดิน สิ่งแวดล้อม น้ำ และการชลประทาน ครั้งที่ 1/2561 โดยม...
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคกลางแบบบูรณาการ ณ โรงแรม รามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมรับฟังการนำเสน...
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 กองทุนการออมแห่งชาติร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการจัดบูธประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิก กองทุนการออมแห่งชาติ ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีงบประมาณ 2560 สหกรณ์กา...
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมการออกหน่วยบริการประชาชน แจกน้ำหมักกะทิชีวภาพ ในโครงการจังหว...
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมอบรมบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการ ภายใต้โครงการปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (SMEsเกษตร) ตามแนวประชารัฐ ทอดความรู้เรื่องการพัฒนาบรรจุ...
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พ...