ข่าวกิจกรรม

2019
14 มิถุนายน 2019
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุม เดอะสเตชั่น ตำบลบางกระเจ้า อำเภอ...
11 มิถุนายน 2019
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 3/2562 โดยมีนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานที่ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาอนุมั...
8 มิถุนายน 2019
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรร...
4 มิถุนายน 2019
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายทศพล เจริญสุขใส นายพรชัย แสงสว่างและนายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระ...
4 มิถุนายน 2019
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำควา...
24 พฤษภาคม 2019
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประช...
24 พฤษภาคม 2019
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์...
22 พฤษภาคม 2019
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัด...
21 พฤษภาคม 2019
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จากท้องถิ่น (ผ้ามัดย้อมธรรมชาติ) ณ กลุ่มสัมมาชีพบ้านย่า ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุปร...
15 พฤษภาคม 2019
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมการพัฒนายกระดับเกษตรกร/กลุ่ม/องค์กรเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ของก...
13 พฤษภาคม 2019
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าปลาน้ำจืด (ปลานิล) ของสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปร...
10 พฤษภาคม 2019
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางประภาพร สายจำปา สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชา...
10 พฤษภาคม 2019
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ร่วม...
10 พฤษภาคม 2019
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากร...
29 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี (ผู้ประสานงานภาคกลาง) และมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) โดย ดร.ตะวัน ห่างสูงเนินและคณะ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเ...
24 เมษายน 2019
วันที่ 24 เมษายน 2562 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง (...
22 เมษายน 2019
  เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร จัดการประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อรับทราบและพิจารณาการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัดและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจัง...
9 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 นายพรชัย แสงสว่าง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร...
8 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และนางสาวนาตยา มอญใต้ นั...
6 เมษายน 2019
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุ...
2 เมษายน 2019
วันที่ 1 เมษายน 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอ มาตรการ และเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 26 จังหวัด ณ เรือนสำราญ รีสอร์ท อำเภอสวนผึ...
26 มีนาคม 2019
วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายพรชัย แสงสว่าง, นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ กำจั...
18 มีนาคม 2019
   วันที่ 18 มีนาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามผล การส่งมอบเครื่อง...
15 มีนาคม 2019
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นายทศพล เจริญสุขใส, นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์...
15 มีนาคม 2019
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับนิคมสหกรณ์โคกขาม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดทำโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร พัฒนาสินค้าปลอดภัยให้มี QR Code ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ถ่ายทอดความรู้การพัฒนา...
5 มีนาคม 2019
    เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาว พรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการรับฟังปัญหา...
5 มีนาคม 2019
  เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการ...
5 มีนาคม 2019
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงเชิญชวน กลุ่มผ้ามั...
1 มีนาคม 2019
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ชี้แจงเชิญชวน กลุ่ม...
1 มีนาคม 2019
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมบูรณาการโครงการประชุม เสวนา/อภิปรายภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรร...
1 มีนาคม 2019
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรและพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มสักการะและกล่าวสดุดี พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิ...
22 กุมภาพันธ์ 2019
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวนาตยา มอญใต้ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิก...