โมเดลฟาร์มต้นแบบ KUBOTA ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ถูกกำหนดเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) อยู่ระหว่างวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

 

 

สำหรับแนวทางการผลักดันเกษตรสมัยใหม่จะเริ่มจากการปรับแนวคิดการผลิตสินค้าเกษตรใหม่ และการคัดพันธุ์ธรรมชาติ (GENE Alteration) การเพาะปลูกจะใช้เครื่องมือ เครื่องจักร Robotics Drone GPS ควบคุมการใช้สารเคมี เน้นการผลิตแบบออร์แกนิค ซึ่งเกษตรกรลงทุนเองหรือจ้างผลิต แต่จะต้องมีระบบการประกันภัยคุ้มครอง รวมทั้งเมื่อได้ผลผลิตแล้วส่วนหนึ่งจะนำไปบริโภค และอีกส่วนแปรรูปด้วยระบบอัตโนมัติและ IoT ควบคุมตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะใช้แรงงานน้อยและคุ้มต้นทุน แต่ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ต้องเร็ว รวมทั้งระบบหีบห่อเหมาะสม เล็ก ประหยัด และติดตามดูแลด้วยระบบ RFID หรือ Tracking System ซึ่งส่งขายผ่านการค้าแบบเดิมและอีคอมเมิร์ซ

เปิดตัวโมเดลฟาร์มต้นแบบ KUBOTA Farm ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
แหล่งเรียนรู้เกษตรครบวงจรในอาเซียน

“ฟาร์มที่จัดตั้งขึ้นมาที่ จ.ชลบุรี จะเป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์จริงในการเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่และเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ ด้านการเกษตรแขนงต่างๆ เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกร และยังเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้ามาอบรม และศึกษาหาความรู้รวมถึงได้รู้จักและทดลองใช้งานนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่ของคูโบต้าด้วย โดยจะมีตัวอย่างองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่ใช้ในฟาร์ม”

“หนุนเกษตรกรศึกษาต้นแบบ”

นอกจากนี้ปัจจุบัน มีเกษตรกรเป้าหมาย กลุ่มแปลงใหญ่ ที่มาจากคำแนะนำของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เดินทางเข้ามาดูงานที่ฟาร์มจนถึงวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา รวม 3,000 ราย คาดว่าสิ้นปีจะถึง 5,000 ราย

 

“หนุนใช้เทคโนโลยีแม่นยำ”
Precision Agriculture

รีวิว 9 โซน สาธิตการทำเกษตรครบวงจรใน ฟาร์มต้นแบบ บนพื้นที่ 220 ไร่

สำหรับฟาร์มแห่งนี้ มีพื้นที่ 220 ไร่ คาดว่าจะแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์ในสิ้นปีนี้ ปัจจุบันพัฒนาไปแล้ว 100 ไร่ หรือกว่า 40 % ใช้งบลงทุนไปทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยเฟสที่ 1 แบ่งออกเป็น 9 โซน คือ

  1. โซนแนะนำ KAS ที่จะแนะนำความเป็นมา และแนวคิดการทำเกษตรครบวงจรที่พัฒนาโดยสยามคูโบต้า พร้อมโซนภายในฟาร์ม และเป็นจุดให้คำปรึกษาให้เกษตรกร
  2. โซนเกษตรแม่นยำและพืชหลังนา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการทำนาข้าว (Best Practice Farm Management) เช่น การกำหนดขนาดแปลงเพาะปลูกให้มีขนาด 1.5-3 ไร่ โดยมีความกว้าง ของแปลงเหมาะสมกับหน้ากว้างการทำงานของเครื่องจักร เพื่อลดความสูญเสียจากการทำงาน จะทำให้ เกษตรกรลดต้นทุนการเพาะปลูกลงได้ 10-20% รวมถึงการนำเทคนิคการเพาะปลูกพืชโดยการใช้ปฏิทินเพาะปลูกเข้ามาพัฒนากระบวนการเพาะปลูกให้แม่นยำ
  3. โซนการบริหารจัดการฟาร์มเกษตรด้วยแนวคิดรายได้สูง เป็นการสาธิตการบริหารจัดการ พื้นที่เกษตรที่มีขนาด 10-15 ไร่ ให้สามารถสร้างรายได้มากที่สุด โดยใช้ความรู้การวางแผนเพาะปลูก การบริหารจัดการแปลงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเลือกใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม
  4. โซนเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ คือมันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นโซนที่มีการนำเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่การออกแบบและจัดการแปลงเพาะปลูกพืชด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร
  5. โซนการก่อสร้าง นำเสนอรูปแบบการใช้งานรถขุดคูโบต้าที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบมืออาชีพ
  6. โซนยางพาราและปาล์มน้ำมันและผลไม้ ซึ่งจะนำเสนอรูปแบบการเพาะปลูก เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรการเกษตร
  7. โซนวิจัยเกษตรครบวงจร ซึ่งจะวิจัยและพัฒนารูปแบบการทำการเกษตรครบวงจรด้วยนวัตกรรมเกษตร
  8. โซนอบรมเกษตรครบวงจร จะมีพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรครบวงจรให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ เพื่อให้เกิดทักษะนำกลับไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้
  9. โซนสร้างประสบการณ์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร มีพื้นที่สำหรับทดลองใช้และเลือกเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกของเกษตรกร

ทั้งนี้ สยามคูโบต้าฯ มีแผนพัฒนาในระยะที่ 2 และ 3 ที่จะเสร็จปี 2568 เพื่อให้ฟาร์มแห่งนี้เป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์จริงและให้ความรู้การทำเกษตรเต็มรูปแบบแห่งแรกในอาเซียน

 

เรียบเรียงโดย : ส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร – สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร