เกาหลีแจ้งเตือน ตรวจพบด้วงเจาะเมล็ดมะม่วงจากไทย

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา สมาคมชาวสวนมะม่วงไทย ได้เข้าพบ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร เพื่อหารือถึงแนวทางการกำจัดด้วงเจาะเมล็ดมะม่วง (mango seed weevil) เนื่องจากหน่วยงานตรวจสอบสินค้าของสาธารณรัฐเกาหลี ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนผ่านมายังกรมวิชาการเกษตร และผู้ประกอบการส่งออกมะม่วงของไทยว่ามีการตรวจพบด้วงเจาะเมล็ดมะม่วงในมะม่วงที่นำเข้ามาจากประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง ซึ่งชาวสวนมะม่วงและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน เพราะสาธารณรัฐเกาหลีถือเป็นประเทศที่มีการนำเข้ามะม่วงจากประเทศไทยสูงสุดในรอบปีที่ผ่านมา หากไม่เร่งแก้ไขปัญหานี้ แล้วยังมีมะม่วงที่ได้รับการเข้าทำลายของด้วงเจาะเมล็ดมะม่วงหลุดเข้าไปจนถูกทางการเกาหลีตรวจพบอย่างต่อเนื่อง สาธาณรัฐเกาหลีจะมีสิทธิ์สั่งชะลอหรือห้ามนำเข้ามะม่วงจากประเทศไทยในอนาคตก็เป็นได้

ซึ่งจากการประชุมหารือ คณะกรรมการชาวสวนมะม่วงไทยได้รับคำแนะนำในเบื้องต้นว่า “การแก้ไข ต้องร่วมมือกันทั้ง 3 ฝ่าย คือ ชาวสวนมะม่วง กรมวิชาการเกษตร และผู้ประกอบการส่งออกมะม่วง โดยเฉพาะต้องเริ่มจากการควบคุม ป้องกัน กำจัด ในระดับแปลง (สวนมะม่วง) เสียก่อน ซึ่งชาวสวนมะม่วงทุกกลุ่มจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหานี้”  ซึ่งใน วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นี้ สมาคมชาวสวนมะม่วงไทยจะจัดประชุมเกี่ยวกับหัวข้อมาตรการการแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูพืชกักกันในมะม่วงส่งออกกับกรมวิชาการเกษตร โดยจะเชิญแกนนำชาวสวนมะม่วงทั่วไทย ผู้ประกอบการส่งออกมะม่วง นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทาง ข้อปฏิบัติ และข้อตกลงร่วมกัน ก่อนที่ทางการเกาหลีจะส่งเจ้าหน้าที่มาติดตามการแก้ไขปัญหานี้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562

ที่มา : เคหะการเกษตร