4 จังหวัดนำร่อง นำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

อย่างที่ทราบดีว่า หลายประเทศทั่วโลกผ่อนปรนกฎหมายอนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชาทางการแพทย์หรือเพื่อสันทนาการได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้กำลังจะมีบทบาทใหม่ หลังมีการปลดล็อกให้สามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้

  
  
  
  

  
  

ล่าสุด กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยนายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยรศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยรศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวเป็นความร่วมมือด้านการปลูกพืชกัญชาเพื่อส่งผลิตเป็นตำรับยาตามกฎหมาย โดยมีแหล่งปลูกกระจายทั้ง 4 ภูมิภาค และส่งให้หน่วยผลิตที่กำหนด ดังนี้

 • ภาคเหนือ : โดยสำนักงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีจังหวัดลำปางเป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสด เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
 • ภาคอีสาน :
  โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีจังหวัดบุรีรัมย์เป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสด เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสดเพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร
 • ภาคกลาง :
  โดยสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติมีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสด เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลดอนตูม จังหวัดนครปฐม
  ศูนย์พันธุกรรมวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เป็นแหล่งปลูกและผลิตกัญชาสด ส่งให้กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร
 • ภาคใต้ : สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นแหล่งปลูกและ ผลิตกัญชาสด เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนประสานงาน ในการดำเนินการร่วมกับ 3 หน่วยงานดังกล่าว ร่วมมือกันด้านการศึกษาและพัฒนา ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย สนับสนุนวัตถุดิบกัญชาในการผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ สำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริมการรับรู้องค์ความรู้และการจัดทำข้อมูลวิชาการที่ถูกต้องในกระบวนการผลิต การเพาะปลูก สายพันธุ์ สภาพดินหรือพื้นที่รูปแบบการบริหารจัดการและควบคุมการดูแลตามระบบมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานทั้งสี่มีความยินดีที่จะไม่คิดค่าวัตถุดิบกัญชาที่ได้จากการปลูกทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลคือเพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วยและการวิจัย ในด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ทรัพย์สิน ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาที่หน่วยงานทั้งสี่ร่วมกันจัดหาหรือพัฒนา ให้ถือว่าทุกฝ่ายมีสิทธิร่วมกันตามสัดส่วนของการจัดการหรือพัฒนาด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ ทรัพย์สิน ตลอดจนทรัพย์สินทางปัญญาที่หน่วยงานทั้งสี่ร่วมกันจัดหาหรือพัฒนา ให้ถือว่าทุกฝ่ายมีสิทธิร่วมกันตามสัดส่วนของการจัดการหรือพัฒนา มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามร่วมกัน กรณีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมีความประสงค์จะยกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จะต้องบอกกล่าวให้หน่วยงานอื่นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 90 วัน

ที่มา : smartsme

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง : สภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์แผนไทย