เข้าร่วมการรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ ตำบลโคกขาม

 
 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาว พรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครและการติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำสมุทรสาคร ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุุทรสาคร พร้อมหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง