ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาครร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การทำวัตถุดิบให้มีคุณภาพเพื่อการแปรรูปและส่งเสริมการตลาด ภายใต้โครงการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ หมู่ 7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรภาคเอกชน ผู้มีประสบการณ์ตรงในด้านการเลี้ยงกุ้ง การแปรรูป และการตลาด แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำประมงพัฒนาเกษตรพอเพียง 49 เป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอย่างครบวงจร โดยนำความรู้ไปปรับใช้ในการเลี้ยงให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีการแปรรูปเพื่อยกระดับสินค้าเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และช่วยให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น