ครม. เห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 62  ครม. เห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้ และไม่ได้เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. วงเงิน 1,232 ล้านบาท โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562


เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี  ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562) จำนวนทั้งสิ้น 1,232,595,640 บาท ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (สงป.) ที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

* สาระสำคัญของเรื่อง *

  1. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีภาระหนี้  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพการเกษตรแก่สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ที่ประกอบอาชีพการเกษตรมีโอกาสนำเงินส่วนที่ได้รับการช่วยเหลือไปฟื้นฟูประกอบอาชีพ ตลอดจนมีเงินทุนไว้ใช้จ่ายในครัวเรือน  โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี  ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562) จำนวนทั้งสิ้น 1,232,595,640 บาท โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของมูลหนี้ร่วมกับระยะเวลาสัญญาเงินกู้  วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมเพื่อการเกษตร  และความซ้ำซ้อนกับโครงการของภาครัฐที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันแล้วและมีความจำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก่อน สำหรับส่วนที่เหลือขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของสำนักงบประมาณที่นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้ว  ทั้งนี้  กระทรวงการคลัง  กระทรวงพาณิชย์  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วไม่มีข้อขัดข้อง
  2. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่มีภาระหนี้และไม่ได้เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ซึ่งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมจากโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีเป้าหมายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยเฉพาะที่เป็นลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สรุปได้ ดังนี้

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า