เข้าร่วมการประชุมหารือการเสนอขอทุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 นางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมการประชุมหารือพร้อมรับฟังการชี้แจงการเสนอขอทุนการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และการรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี