รู้หรือยัง? ผู้พิการรับสิทธิปรับปรุงที่อยู่อาศัยได้-29-01-63

ผู้พิการที่ต้องการปรับปรุงที่อยู่อาศัย
ท่านสามารถขอรับสิทธิ์ในการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัย
ให้มีความเหมาะสมกับสภาพความพิการในอัตราเหมาจ่าย
ไม่เกินรายละ 20,000 บาท *

 

โดยการพิจารณานั้น จะคำนึงถึงฐานะของผู้พิการที่มีรายได้น้อยหรือยากจนเป็นสำคัญ *
ซึ่งผู้พิการที่มีสิทธิ์จะต้อง

  • มีบัตรประจำตัวคนพิการ *
  • อยู่ในที่อาศัยนั้น ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน *
  • ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงหรือ ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการ
  • มีรายได้ ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
  • ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอื่น หรือ ได้รับแต่ไม่เพียงพอ

 

สามารถสอบถามสิทธิได้ที่ : ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ และ ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทุกจังหวัด
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ

 

ที่มา : ไทยคู่ฟ้า
[ 29 / 01 / 2563 ]