อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการแผนพัฒนาการเกษตรระดับชุมชน

 
 
 

 

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยากรกระบวนการ แผนพัฒนาการเกษตร ระดับชุมชนสู่ความยั่งยืน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กรอบการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาภาคการเกษตร ชุมชนสู่ความยั่งยืน ปี 2564” ณ ห้องบอลรูม บี โรงแรมมารวย การ์เด้น

 

 
 
 

 
 
 

 

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสภาเกษตรกรในการจัดกระบวนการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการจัดทำข้อเสนอนโยบายสาธารณะ เพื่อทำความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล และข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อให้บุคลากรของสภาเกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดกระบวนการทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบลและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยมีวิทยากรร่วมให้ความรู้ อาทิ ผศ.ดร.นิคม แหลมสัก รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อบริการ (Innovation for Service) เพื่อการพัฒนาชุมชน” , นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย และทีมงาน บรรยายหัวข้อ “การพลิกฟื้นกระบวนการเพื่อเพิ่มศักยภาพและการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่วิถีชีวิตใหม่” , นายประสพสิน แม้นทิม รองประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย บรรยาย หัวข้อ “ทุนทางการเงินของชุมชน (Financial Value) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มชุมชน” , ผศ.ดร.สุรพล จันทราปัตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อบรรยาย “เทคนิคและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาคเกษตรระดับชุมชน” เป็นต้น รวมทั้งการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมสมองในการจัดทำ “9 ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล” ด้วย โดยโครงการอบรมดังกล่าวมี พนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด และพนักงานสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าร่วม จำนวน 85 คน