รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สำหรับการจ่ายเงินตั้งแต่งวดที่ 6 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จะใช้ทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม รีบแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อไป

 

 

ที่มา : สภาเกษตรกรแห่งชาติ