เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวบ้านชายทะเลรางจันทร์ หมู่ 4 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายวรพงษ์ ชอบชื่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยนางสาวพรธิรัตน์ เจียมวิจิตร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรสาคร และนางสาวกชพร จันทร์ทองสุข หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวบ้านชายทะเลรางจันทร์ หมู่ 4 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมฯ