เร่งยกระดับเกษตร 4.0 เตรียมลุยใช้บิ๊กดาต้า กระตุ้นราคาพืชผลเกษตร

เร่งยกระดับเกษตร 4.0 เตรียมลุยใช้บิ๊กดาต้า กระดับการดูแลภาคเกษตร และเพิ่มศักยภาพเกษตรกร กระตุ้นราคาพืชผลเกษตร

วันที่ 6 ม.ค. 63 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได้ตั้งเป้าปี 2563 ให้ทุกหน่วยงานของกระทรวงฯ และทุกจังหวัดนำเทคโนโลยีและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) มาใช้เพื่อยกระดับการดูแลภาคเกษตร และเพิ่มศักยภาพเกษตรกร

โดยสั่งการให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยี 4.0 เพื่อบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงาน สถาบันการศึกษาและวิจัย และภาคเอกชน ซึ่งคณะกรรมการฯจะดูแลในเรื่องการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อการวางแผนการผลิตและการตลาดที่แม่นยำ การขับเคลื่อนเกษตรอัฉริยะและการพาณิชย์อิเล็กโทรนิกส์ ทั้งนี้ ทางกระทรวงฯอยู่ในระหว่างการพัฒนา 22 แอพลิเคชั่นจาก22 หน่วยงานเพื่ออำนวยความสะดวกด้านข้อมูลแก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป อาทิ การให้ข้อมูลสถานการณ์เพาะปลูกข้าว (Rice GIS) การวางแผนปลูกพืชให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสม (Farm D) การยื่นแบบคำขออนุญาตค้าสัตว์ออนไลน์ การแจ้งปัญหาภัยแล้ง การให้ข้อมูลมาตรฐานสินค้าเกษตร (เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน)

น.ส.รัชดา กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันนายเฉลิมชัย ยังเห็นชอบให้มีการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center) ใน 77 จังหวัดตั้งเป้าให้แล้วเสร็จในปีนี้เช่นกัน ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกัน 6 ภาคี คือกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันอุดมศึกษา ภาคเกษตรกร และภาคเอกชน มีเป้าหมายเป็นศูนย์เพื่อความเป็นเลิศประจำจังหวัดด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตร โดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน มีเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จมาถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบนาแปลงใหญ่ ติดอาวุธ Young Smart Farmer และ E-commerce

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า สำหรับการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรฯนี้ เป็นไปตามนโยบายการมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งกระทรวงดูแลภาคเกษตรครอบคลุมห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งจากส่วนราชการและภาคส่วนอื่น รวมถึงข้อมูลในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมากำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและสอดรับยุคเกษตร 4.0

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ